ANALIZA INFRASTRUKTURE – PUT DO EFIKASNE KONSOLIDACIJE SISTEMA

Kao lider na IT tržištu Srbije, sa velikim iskustvom na sličnim projektima, COMING vam predstavlja sveobuhvatno rešenje za analizu kompanijske IT infrastrukture, normativno-metodoloških dokumenata i modela podrške

Detaljnu analizu IT infrastrukture kompanije sa predlozima za poboljšanje čini čitav niz aktivnosti:

Identifikacija svih relevantnih tehnologija koje se koriste u informacionom sistemu kompanije.
Analiza kompanijskih data centara koji su u upotrebi sa aspekta bezbednosti, fizičke i logičke sigurnosti, protivpožarne zaštite, mogućnosti nadogradnje/rekonstrukcije itd.
Analiza disaster recovery rešenja i koncepta za kontinuitet poslovanja.
Analiza starosti, kapaciteta i mogućnosti nadogradnje/zamene serverske i storidž infrastrukture koja se koristi u kompaniji i na kojoj se nalaze poslovne aplikacije i podaci.
Analiza virtuelne infrastrukture koja se koristi sa aspekta mogućnosti unapređenja, konverzije u privatnu cloud infrastrukturu, mogućnost upotrebe softverski definisanih mreža itd.
Analiza mrežne i komunikacione opreme (aktivne i pasivne) sa aspekta tipa komunikacija i kvaliteta, brzine prenosa podataka, starosti opreme, mogućnosti proširenja, sa dodatnim analizama (zastupljenost, verzije, tip održavanja, starost itd.).
Analiza sistemskog softvera i operativnih sistema koji se koriste u kompaniji, kako na produkcionom, tako i na razvojnom i testnom okruženju, sa dodatnim analizama (zastupljenost, verzije, tip održavanja, starost itd.).
Analiza baza podataka koje su u upotrebi, kako na produkcionom, tako i na razvojnom i testnom okruženju za poslovne i ostale aplikacije.
Analiza infrastrukturnih aplikacija, kao što su sistemi za bekap, monitoring, upravljanje i automatizaciju poslova (print management, job management).
Identifikacija ljudskih resursa koji podržavaju informacioni sistem kompanije.
Identifikacija i analiza okvira za upravljanje sigurnošću informacionog sistema sa aspekta: fizičkog pristupa, logičkog pristupa, sigurnosnih standarda, antivirusne i DLP zaštite, zaštite operativnih sistema, baze podataka i mrežne infrastrukture.
Sve navedene analize su, po oceni COMING-ovih eksperata, neophodne da bi se dobio potpun uvid u trenutno stanje IT infrastrukture i napravio održiv plan za dalji razvoj, poboljšanje i simplifikaciju IT infrastrukture kompanije.

Izvođenje analize IT infrastrukture

Za potrebe ovakvih projekata COMING je razvio sopstvenu metodologiju, podržanu odgovarajućim softverskim alatima koji se koriste tokom izvođenja analize, u fazi pisanja preporuka i u daljem životu rešenja.

Alat se bazira na CMDB konceptu, sa jedne strane, a sa druge na relacionim bazama i na BI analitici, koja uz pravilan izbor atributa omogućava da se izvrši detaljna analiza sistema i na osnovu nje donesu pravilne odluke. U alat su ugrađeni decenijsko ekspertsko znanje i iskustvo COMING-ovih inženjera, najbolja svetska praksa i konkretni projekti koji su pomoću njega realizovani.

Navešćemo samo neke rezultate koji se mogu dobiti iz sistema:

CMDB;
topologija sistema podrške;
topologija fizičke infrastrukture;
topologija virtuelne infrastrukture;
korelacije između pojedinih gradivnih elemenata, sistema podrške, normativno-tehničkih dokumenata;
detaljna analitika gradivnih elemenata sistema.
COMING je spreman da alat i metodologiju koje je razvio na bazi višegodišnjeg iskustva prilagodi potrebama vaše kompanije i za potrebe projekata ovog tipa obezbedi da se analiza i predlozi za poboljšanje, optimizaciju i simplifikaciju dobiju na osnovu činjenica, a ne pretpostavki. Takođe, COMING može da obezbedi workshop na kome zajedno sa našim inženjerima možete proći kroz vaš slučaj, definisati dodatne potrebe i kreirati simulaciju rešenja za vašu kompaniju.

Na kraju teksta može se videti nekoliko ilustracija koje prikazuju sam softverski alat i njegove pojedine elemente.

Analiza IKT sistema

Bez pravilne i pravovremene, odnosno kontinuirane analize sistema ne može se raditi, ni planirati efikasna i ekonomski opravdana konsolidacija sistema. Potrebno je razumeti da konsolidacija sistema nije pojedinačni događaj, već proces koji je najbolje vršiti iterativno, planski, usklađeno sa potrebama i mogućnostima kompanije. Alat i metodologija koje smo pokušali da predstavimo obezbeđuju vam „popis“ osnovnih IT sredstava, katalog vaših IT servisa (aplikacija), kao i veze koje se uspostavljaju između pomenutih entiteta. Za potrebe razumevanja i interpretacije ovih podataka COMING je razvio uslugu Analiza IKT sistema, koja vam pomaže da pravilno tumačite rezultate koje dobijate iz sistema, pa tako pravilno definišete i vaše potrebe, što se kasnije, kroz plan projekta konsolidacije, mapira na potrebna tehnološko-tehnička i aplikativna rešenja.

Slobodan Malbašić

 

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...