COMING VCLOUD PORTAL – OKRUŽENJE ZA DEVELOPERE I ADMINISTRATORE

Kompanija COMING – Computer Engineering pokrenula je portal koji korisnicima omogućava jednostavno upravljanje sopstvenim virtuelnim data centrom u oblaku

Sada već davne 2009. godine COMING je otpočeo sa pružanjem cloud usluga. U razdoblju od skoro decenije susreli smo se sa korisnicima koji su imali različita iskustva i isto toliko različite potrebe u pogledu infrastrukture. Upravo kod pojedinih naših korisnika prepoznali smo potrebu za mogućnošću organizovanja i upravljanja sopstvenim data centrom na infrastrukturi cloud provajdera. Iz ovog razloga COMING je pokrenuo vcloud.coming.rs, portal koji korisnicima omogućava upravljanje sopstvenim data centrom u oblaku.
COMING cloud portal zasniva se na vCloud Director rešenju kompanije VMware. U pozadini, ovo rešenje bazirano je na vSphere virtuelizacionoj platformi i NSX rešenju za virtuelizaciju mreže.
Ovaj portal omogućava korisniku uvid u resurse dodeljene njegovom virtuelnom data centru i njihovu iskorišćenost, daje mogućnost pregleda, upravljanja i kreiranja virtuelnih mašina, ali i vApp-ova. Svaka promena resursa, dodavanje i širenje virtuelnih diskova ili povećavanje RAM memorije mogu se izvršiti samostalno, kroz intuitivni web portal. Dodatno, korisnik preko portala može da kontroliše prava pristupa virtuelnom data centru dodeljivanjem granularnih permisija.
Uz pomoć NSX-a korisnici su u mogućnosti da kompletno upravljaju mrežnom infrastrukturom: da samostalno kreiraju nove virtuelne mreže i virtuelne rutere, kreiraju izolovana mrežna okruženja za testiranje, podešavaju NAT i firewall pravila, upravljaju VPN tunelima i drugim mrežnim podešavanjima.
Kada je u pitanju zaštita podataka, korisniku se pomoću Veeam Backup & Replication alata omogućava da upravlja bekapima, njihovom konfiguracijom i vremenskim rasporedom, ali i da pokrene proceduru oporavka pojedinačnih fajlova ili čak virtuelnih mašina u celosti.
Preko RESTful API-ja developerima je omogućena integracija sa interno razvijenim aplikacijama, kao i sa alatima koji omogućavaju primenu CI/CD principa.

Cloud: go-to platforma za developere

COMING već dugi niz godina sarađuje sa korisnicima iz različitih oblasti poslovanja. Kada je reč o lokaciji infrastrukture, tačnije o izboru između on-premises i cloud hosting rešenja, može se reći da se korisnici koji se bave razvojem softvera ističu po tome što se većinom odlučuju za drugu opciju. Zašto se baš developeri odlučuju za cloud kao platformu?
Kada je u pitanju razvoj web baziranih servisa, možemo reći da je odgovor lak: skalabilnost i fleksibilnost u pogledu dodavanja resursa igraju glavnu ulogu u odluci za smeštanje infrastrukture u cloud. Korišćenjem cloud servisa korisnik dobija mogućnost da resurse infrastrukture prilagođava trenutnom opterećenju i da na taj način u kratkom vremenskom roku pruži podršku većem broju zahteva krajnjih korisnika. U slučaju standardne 3-tier aplikacije ovo može značiti povećavanje pojedinačnih serverskih instanci (web, database server) ili multipliciranje ovih komponenata iza loadbalancer komponente.
A šta je sa aplikacijama koje nisu web bazirane i možda odudaraju od standardne arhitekture? Osim fleksibilnosti u skaliranju pojedinih instanci, možda najveću prednost donosi mogućnost visoke integracije preko API-ja koju ove infrastrukture obično pružaju. Upravo COMING vCloud portal posredstvom REST-a olakšava korisnicima primenu CI/CD principa.
VCloud API u pozadini komunicira sa vSphere okruženjem i omogućava npr. kreiranje serverskih instanci i snapshot-a, dok se VMware NSX API koristi za upravljanje mrežom ili za čitanje stanja korisnikovog okruženja, u svrhu nadgledanja i usaglašenosti mrežne infrastrukture.

Automatizacija kao imperativ

U današnjim inženjerskim timovima sve više se uviđaju prednosti koje donosi automatizacija procesa. Sa sve zastupljenijim agilnim načinom razvoja softvera dolazi i DevOps način rada i organizacije timova u kojima je automatizacija imperativ. Šta je to što po pitanju automatizacije vCloud portal nudi u odnosu na standardnu managed cloud uslugu?

Mogućnosti široko rasprostranjenog PowerShell-a sada su proširene i na rad sa cloud infrastrukturom. Instaliranje PowerCLI modula za PowerShell omogućava nam pregled, kontrolu i promenu resursa serverskih instanci u našem virtuelnom data centru. Korisniku su dostupni i Python SDK za vCloud Director – pyvcloud, dok je Golang developerima dostupan i Go SDK. Dodatno, interno razvijene korisničke aplikacije mogu se integrisati i direktno preko vCloud API-ja sa virtuelnim data centrom.

Sledeći nivo u procesu automatizacije mogu biti upravo alati zasnovani na principu „Infrastruktura kao kod“ (Infrastructure as a Code), koji korake implementacije i konfiguracije infrastrukture apstrahuju i pretvaraju u korake algoritma, zapisanog u nekoliko linija koda. Ono što je zajedničko alatima koji se baziraju na ovom principu je to da se definiše željeno stanje arhitekture, na osnovu kojeg nadalje alat definiše i izvršava korake kojima dolazi do tog stanja.

Isprva možemo uvideti dve osnovne prednosti: brzinu kreiranja elemenata infrastrukture, npr. razvojnih okruženja, kao i jednostavnost u slučajevima kada treba replicirati ova okruženja sa svim potrebnim komponentama. Osim jednostavnosti i brzine, možemo uvideti još nekoliko benefita ovog procesa: konzistentnost i kontrolu verzija instaliranih komponenata. Dodatno, sve ovo smanjuje udeo nezaobilaznog negativnog faktora u realizaciji svakog projekta, pa i implementacije infrastrukture – ljudske greške.

Postoji dosta popularnih rešenja na ovom polju i većina njih se ne preklapa u potpunosti po pitanju nivoa delovanja. Većina ovih alata može se međusobno kombinovati kako bi se postigao što veći nivo automatizacije. Npr. Terraform omogućava automatizaciju kreiranja i upravljanja infrastrukturom do reda veličine nekoliko hiljada servera, i to sve na više različitih platformi, dok alati kao što su Chef, Ansible i Puppet omogućavaju konfiguraciju pojedinačnih serverskih instanci i instalaciju potrebnih softverskih paketa.

Po pitanju integracije sa platformom vCloud Director prednjači Terraform kompanije Hashicorp, dok su od prethodne godine dostupni i moduli za Ansible, pa se podešavanja za vCloud Director okruženja mogu naći u sklopu tzv. playbook-ova.

Koraci u projektima implementacije i konfiguracije infrastrukture postaju koraci algoritma, zapisanog u nekoliko linija koda

Podrška za kontejnere uz Docker i Kubernetes?

Teško je pomenuti automatizaciju i DevOps princip, a izostaviti pojam kontejnera i alate za njihovo upravljanje i orkestraciju. Tako ovi pojmovi ni ovde nisu slučajno zaboravljeni.

U toku ove godine planirano je pružanje usluge Kubernetes-as-a-Service, popularnog rešenja za orkestraciju kontejnera. Korisnicima će biti omogućeno automatizovano kreiranje, skaliranje i monitorisanje Kubernetes klastera u okviru COMING cloud platforme. Takođe, nezavisno od Kubernetes platforme, u planu je da se našim korisnicima pruži i usluga Docker-as-a-Service, omogućavajući puštanje docker-run komande u okviru naše infrastrukture.

Prednosti u svakodnevnom radu

Ako za trenutak ostavimo automatizaciju po strani, čak i sama mogućnost upravljanja sopstvenim data centrom može značajno da olakša svakodnevni rad i doprinese optimizaciji poslovnih procesa. U slučaju potrebe za propuštanjem nekog porta, korisnik kroz dva jednostavna podešavanja firewall pravila i Destination NAT-a može za par minuta da napravi željene izmene, bez potrebe za otvaranjem tiketa. Na isti način, u slučaju potrebe za povećanjem resursa virtuelnih mašina, restarta „na dugme“ ili kreiranjem snapshot-a, korisnik ovo može učiniti direktnim pristupom virtuelnom data centru, bez potrebe za kontaktiranjem cloud inženjera. Bilo da kao administrator imate potrebu za većom kontrolom nad svojim virtuelnim data centrom, ili pak želite da iskoristite dodatne benefite integracijom preko API-ja, COMING vCloud portal to može da vam ponudi. Na vama je da nas kontaktirate i probate.

Nevena Krunić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...