KVALITETNO REŠENJE ZA UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM

FMS predstavlja idealno rešenje za izazove sa kojima se svakodnevno susreću vlasnici voznih parkova. Uz izuzetnu funkcionalnost i obilje mogućnosti, ova aplikacija je i veoma fleksibilna i može se konfigurisati po želji korisnika.

Sve kompanije teže razvoju i unapređenju poslovnih procesa. Bez obzira na primarnu delatnost, sa porastom jedne kompanije raste i njen vozni park, kao i broj zaposlenih koji su sa njim u direktnoj vezi. Upravljanje ovakvim sistemom možda deluje kao jednostavan i lak posao, međutim brojni vlasnici voznih parkova se svakodnevno suočavaju sa izazovima koji se odnose na održavanje, praćenje troškova, optimizaciju produktivnosti i bezbednosti. Da bi ovi ciljevi bili ostvareni neophodno je pronaći brzo i kvalitetno rešenje, u vidu softverske podrške koja bi obuhvatila proces upravljanja u jednoj kompaniji.
O softverskom rešenju Fleet Management System (FMS) iz ponude kompanije COMING već smo pisali. Ukratko ćemo se podsetiti šta ovaj sistem u osnovi pruža, uz napomenu da se u COMING-u, kao što je poznato, ne bavimo isporukom gotovih rešenja. Nakon analize procesa i razmatranja predloga i sa jedne i sa druge strane, mi unapređujemo sistem kako bi on pokrio sve potrebe konkretnog korisnika. Međutim, svaka nova dorada dostupna je i ostalim korisnicima, naravno ukoliko odgovara njihovom poslovanju.

Osnovne karakteristike FMS softvera

FMS nudi izuzetnu funkcionalnost. Uz obilje mogućnosti, aplikacija je i veoma fleksibilna i korisnik je može konfigurisati po želji.
Korisnici aplikacije u svakom trenutku mogu videti sve potrebne informacije, kao što su servisi izvršeni na mašinama, sve saobraćajne nezgode u kojima su vozila učestvovala i prekršaji koje su počinili njihovi vozači. Ukoliko dođe do kvara na vozilu, moguće je prijaviti ga i tako voditi evidenciju o svim identifikovanim kvarovima. Vozačima je moguće dodeliti putne/radne naloge kojima se definiše kojim mašinama će obaviti neki posao, kao i opis samog posla, što omogućava jasan pregled njihovih zaduženja.
Jedan od većih troškova voznog parka jeste potrošnja goriva. FMS vodi detaljnu evidenciju o potrošnji. Svako sipanje goriva se evidentira, pa je na osnovu tih informacija moguće napraviti proračun prosečne potrošnje svih vozila i blagovremeno preduzeti odgovarajuće mere ukoliko potrošnja nekog vozila prelazi prosečnu vrednost. U evidenciju se mogu uvoziti podaci iz NIS-ovih ili izveštaja drugih trgovaca naftnim derivatima, tako da nije neophodno ručno unositi podatke za svako sipanje goriva.
Pored potrošnje goriva, još jedan veliki trošak u voznom parku predstavlja servisiranje vozila. FMS nudi izuzetnu fleksibilnost kada je u pitanju izbor načina servisiranja. Moguće je odabrati interno servisiranje, što podrazumeva i izdavanje radnog naloga za servisiranje, koji se dalje prosleđuje majstoru koji vrši servis. Takođe, moguće je iz magacina odabrati delove koji su potrebni za obavljanje servisa, za koje je moguće definisati cenu, na osnovu koje bi se kasnije računala ukupna cena održavanja vozila. Treba dodati i to da se pomenuti delovi pamte u posebnom segmentu aplikacije – Magacin. Pored liste svih delova, segment Magacin nudi i mogućnost definisanja minimalne količine za svaki deo. U slučaju da količina opadne ispod minimalne vrednosti, korisnik aplikacije će dobiti obaveštenje o tome, tako da blagovremeno može da nabavi potrebne delove. U slučaju servisiranja od strane trećeg lica pamte se informacije o serviseru i ceni samog servisa. Za svaki model vozila mogu se definisati i jednokratni servisi u određenim intervalima. Na primer, prvi veliki servis za jedan auto obavlja se nakon godinu dana ili pređenih 15.000 km, drugi kroz dve godine ili nakon 35.000 km itd. Ukoliko je u pitanju radna mašina, moguće je definisati intervale za moto časove rada i potrošnju goriva.
Pored navedenih funkcionalnosti, FMS ima i sistem za obaveštenja/upozorenja i sistem za generisanje izveštaja. Sistem za obaveštenja i upozorenja vodi računa o svim radnjama koje je potrebno izvršavati periodično i blagovremeno obaveštava korisnike o približavanju isticanja roka. Obaveštavanje se vrši kroz samu aplikaciju, ali i putem elektronske pošte. Sistem za izveštavanje nudi set izveštaja koji se definišu i implementiraju u zavisnosti od potreba i zahteva korisnika. Šta su novine?

Integracija sa ERP sistemima

Kada pomislimo na uspešno poslovanje, jedna od prvih asocijacija je automatizacija. Da bi jedan sistem funkcionisao na pravi način i da bi sve informacije bile relevantne u datom trenutku, potrebno je postići kompletnu automatizaciju na nivou cele kompanije. U svetu IT-ja i aplikativnih rešenja to je integracija. U našem slučaju to predstavlja integraciju FMS-a sa ERP sistemom.
S obzirom da ERP sistem sadrži sve informacije o vozilima i vozačima, unošenje svih tih podataka i u FMS kako bi se mogli kreirati putni nalozi, pregledati vremenski intervali za redovne servise i sl. predstavlja nepotrebno gubljenje resursa i vremena. Osim toga, ukoliko unos podataka nije centralizovan, oni mogu biti neažurni, što samim tim može dovesti i do nevalidnih stanja u sistemu. U skladu s tim, došli smo na ideju da se te informacije automatski sinhronizuju između ova dva sistema.
Integracija je postignuta preko web servisa i pokreće se automatski, jednom tokom noći, a postoji i mogućnost manuelnog pokretanja sinhronizacije. Podaci o šifarnicima unose se samo u ERP, dok se u FMS-u mogu pregledati i koristiti za dalje radnje. Sinhronizacija je obostrana, pa se npr. putni nalozi kreirani u FMS-u prenose i u ERP, gde su te informacije potrebne radi knjiženja.

Uslužno korišćenje aplikacije

Jedan od naših korisnika, Euroimpex (Peugeout), pored toga što koristi Fleet Management System za svoje poslovanje, došao je na ideju da ovaj softver nudi kao uslugu uz svoje automobile. Ukoliko ste njihov korisnik, odnosno u svom voznom parku imate automobile ove kompanije, dostupan vam je portal koji će vam dati potpuni uvid u vozila koja koristite, dati mogućnost unosa pređene kilometraže i blagovremeno vas obaveštavati o servisima koje je potrebno obaviti u odnosu na period korišćenja i pređenu kilometražu.

Prednost ovog sistema jeste da se, ukoliko ste zainteresovani, možete javiti našoj kompaniji i u ovu aplikaciju uvrstiti i sva ostala vozila iz svog voznog parka.

Prednosti FMS aplikacije

Omogućite sebi da upravljanje vašom flotom vozila bude jednostavno i isplativo. FMS aplikacija vam omogućava automatizaciju poslovanja, centralizaciju podataka, ažurnost, sigurnost i konstantnu podršku našeg tima.

Ponuda se naplaćuje kao usluga na mesečnom nivou. Troškovi korišćenja rešenja u cloud-u uvek su precizni iznosi koje možete da planirate, što znači da sa COMING cloud rešenjem nema neplaniranih troškova. U zavisnosti od količine podataka koje klijent ima potrebu da skladišti u cloud-u i od broja aktivnih korisnika, aplikaciju je moguće konfigurisati tako da se postigne najbolji odnos cene i kvaliteta usluge.

Aplikacija je konfigurabilna, te se može lako prilagoditi vašim potrebama. Tu smo i za sve vaše ideje i predloge kako bismo vam što više olakšali poslovanje, jer naša parola i jeste: Ne prilagođavate se vi softveru, već mi softver prilagođavamo vama.

Maja Mitrović

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...