VRHUNSKA TEHNOLOGIJA U BORBI PROTIV PREVARA

Zbog kruženja velikih količina novca finansijske institucije su posebno primamljiva meta za najrazličitije vrste napada. Da bi se gubici sprečili ključna je brza detekcija i tu na scenu stupa SAS Fraud Management, rešenje koje bankama širom sveta pomaže u efikasnom sprečavanju finansijskih prevara.

Finansijske institucije, i to prvenstveno banke i procesori kartičarskih plaćanja, tradicionalno su izložene stalnim pokušajima prevara, budući da ove aktivnosti omogućavaju počiniocima sticanje direktne finansijske dobiti uz minimalna ulaganja.

Prevare mogu biti eksterne, kada predstavljaju zlonamerne aktivnosti trećih lica prema npr. banci, ili interne, među koje spadaju namerne aktivnosti i propusti najmanje jedne osobe koja je zaposlena u banci u svrhu sticanja lične koristi. Šteta koju uzrokuju ovakve prevare u neprestanom je porastu.

Prevare narušavaju ugled finansijskih institucija, ugrožavaju njihovu reputaciju, negativno utiču na lojalnost klijenata, na usklađenost sa regulativom i na konačne finansijske rezultate. Stvarni troškovi uglavnom višestruko nadilaze same iznose izgubljene prevarom i uzrokuju čitav niz gubitaka, koje je ponekad teško meriti: smanjenje produktivnosti, gubici usled smanjenja poverenja klijenata, reputacijski gubici, moguće regulatorne kazne i sl. Gubici koje uzrokuju prevare koje ostanu neotkrivene takođe se smatraju materijalno značajnim.

Glavni izazovi u prevenciji prevara

Iako mnoge banke poseduju sisteme za otkrivanje prevara, oni obično pružaju samo reaktivnu analizu sumnjivih transakcija, što nije adekvatan pristup stvarnoj zaštiti od gubitaka. Jednom kada se prevarna transakcija dogodi, procedura utvrđivanja i dokazivanja iste, kao i povraćaj novca, mogu potrajati mesecima.

Glavni izazovi sa kojima se finansijske institucije suočavaju u prevenciji prevara su:

  • Neprestana promena trendova u načinu izvođenja prevara i njihova rastuća složenost, što otežava efikasno praćenje različitih inovativnih bankarskih proizvoda i prodajnih kanala (online bankarstvo, ATM aparati, POS uređaji, mobilno bankarstvo).
  • Nedovoljan stepen integriteta podataka: nemogućnost integracije i validacije podataka iz brojnih bankarskih kanala i drugih izvora podataka podrazumeva da su oni često nekompletni i nepouzdani.
  • Ograničene analitičke sposobnosti: nesposobnost da se transakcije efikasno analiziraju u cilju identifikacije sumnjivih obrazaca ponašanja čini banke podložnim organizovanom kriminalu i ilegalnim praksama.
  • Ograničeni ljudski resursi: mogućnost određivanja prioriteta rada i odgovarajućih aktivnosti u specifičnim slučajevima prevara od ključnog je značaja za optimizaciju resursa, ali je to, međutim, teško izvodljivo bez adekvatnog rešenja.
  • Učestale promene regulatornih zahteva.

Da bi se gubici sprečili ključna je brzina detekcije. Detekcija i sprečavanje prevara svode se na kontinuiranu borbu između finansijskih organizacija, s jedne strane, i napadača i zlonamernih korisnika s druge strane, gde ponekad i sekunde mogu značiti ili značajne uštede ili značajne gubitke. Upravo zbog toga je procena rizika prevare za svaku transakciju u realnom vremenu, npr. plaćanja kreditnom karticom na prodajnom mestu, najefikasnija opcija za detekciju i sprečavanje prevare.

SAS Fraud Management

SAS Fraud Management pomaže bankama širom sveta u efikasnom sprečavanju finansijskih prevara primenom napredne analitike i tzv. hibridne metodologije detekcije prevara.

Hibridna metodologija detekcije uključuje kombinaciju poslovnih pravila, statističkih modela, provera profila klijenata, provera raznih internih i eksternih lista sumnjivih klijenata i primenjuje se na tri nivoa:

  • Finansijski (npr. transakcija) i nefinansijski događaj (npr. promena ličnih podataka, PIN-a, upit u stanje na računu i sl.);
  • Pojedini entiteti, npr. klijenti (fizička i pravna lica), uređaji sa kojih se iniciraju finansijske i nefinansijske transakcije, kao i zaposleni (posebno kod internih prevara);
  • Mreža – veze između navedenih entiteta, npr. otkrivanje višestrukih plaćanja sa različitih računa koja su inicirana sa istog uređaja.

SAS rešenje se integriše sa autorizovanim sistemima i uz pomoć veštačke inteligencije, ugrađene mogućnosti profiliranja velikog broja klijenata i mašinskog učenja omogućava efikasno praćenje transakcija i blokiranje u realnom vremenu onih koje su procenjene kao visokorizične. Ovakvo rešenje omogućava efikasnu borbu protiv prevara, značajno smanjuje izloženost rizicima i operativne gubitke, poboljšava operativnu efikasnost timova zaduženih za sprečavanje prevara i štiti reputaciju finansijske institucije.

Više informacija o SAS rešenju za detekciju i sprečavanje prevara u finansijskom sektoru dostupno je na web adresi https://www.sas.com/en_us/software/enterprise-fraud-financial-crimes.html.

Grozdana Marić

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...