Brže i lakše do SAP S/4 HANA platforme

Proces realizacije SAP S/4 HANA platforme je zahtevan i podrazumeva kompleksnu pripremu servera. Dobra vest je da se ovaj složen i često repetitivan proces može znatno pojednostaviti korišćenjem alata za automatizaciju.


S AP S/4 HANA predstavlja poslednju generaciju SAP ERP softvera, zasnovanu na SAP HANA inmemory database tehnologiji. U osnovi sistema je SAP HANA database platforma, koja celokupan sadržaj baze čuva u radnoj memoriji fizičkog ili virtuelnog database servera. Zbog ove karakteristike potrebe HANA database servera su značajno veće u odnosu na ostale database platforme, pre svega u pogledu operativne memorije, pa proces realizacije S/4 HANA platforme podrazumeva prethodnu pripremu servera za potrebe database i aplikativnih komponenata servisa.

Sam proces pripreme ovih servera je dosta zahtevan i podrazumeva u osnovi kreiranje virtuelnih servera, instalaciju operativnih sistema i konfiguraciju u skladu sa SAP preporukama, dostupnim u člancima i beleškama iz bogatog izvora podrške za SAP HANA platformu.

Složenija SAP okruženja često imaju veliki broj servera, jer poseduju nezavisno produkciono, razvojno i testno okruženje, pa je proces pripreme novih servera repetitivne prirode. Pored složenosti same pripreme i značajnog utroška vremena, dodatni problem u realizaciji predstavlja i izostanak uniformne konfiguracije između servera, naročito ukoliko su oni napravljeni u različito vreme i od strane različitih timova. Ipak, ovaj proces je moguće olakšati korišćenjem alata za automatizaciju, među kojima se posebno ističe Ansible, kao odlična alternativa manuelnim konfiguracijama.

Ansible Tower

Alat pod imenom Ansible javnosti je prvi put predstavljen 2012. godine. Razvio ga je Michael DeHaan, nakon višegodišnjeg bavljenja platformama za automatizaciju i orkestraciju, kao agentless alat za upravljanje i konfiguraciju namenjen Linux, Unix i Microsoft Windows platformama. Ovaj open source alat za konfiguraciju, upravljanje i orkestraciju unutar IT infrastruktura oslanja se na napredan CLI interfejs, zasnovan na YAML jeziku, preko koga se mogu automatizovati brojni taskovi na svim navedenim platformama.

Ansible se oslanja na IaC (Infrastructure as a Code) principe, zahvaljujući kojima je compute i mrežna infrastruktura definisana, odnosno organizovana kao kod. Osnovna ideja iza ovog pristupa je da se umesto namenskih skripti za konfigurisanje ili manuelne konfiguracije servisa koristi deklarativni programski jezik, kojim je proces konfiguracije definisan. Sa Linux serverima Ansible komunicira preko SSH protokola, dok za Windows servere koristi WinRM protokol.

Za potrebe automatizacije procesa pripreme SAP S/4 HANA servisa optimalna je verzija alata pod imenom Ansible Tower, web-based platforma namenjena upotrebi u većim sistemima, unutar složenijih IT odeljenja različitih profila. Red Hat Ansible Tower platforma omogućava organizacijama da automatizuju većinu zadataka, organizuju proces ažuriranja, pripreme novih okruženja, konfiguracije i upravljanja resursima.

Pored web interfejsa, Ansible Tower poseduje i REST API, preko koga se platforma može integrisati sa ostalim sistemima i alatima. Skup konfiguracionih parametara za SAP S/4 HANA i SAP HANA platformu je dostupan i usklađen sa SAP preporukama.

Ansible alat za konfiguraciju, upravljanje i orkestraciju unutar IT infrastruktura omogućava automatizovanje brojnih taskova na Linux, Unix i Windows platformama

Instalacija SAP servisa

Proces pripreme okruženja započinje dodavanjem playbook-ova i kreiranjem workflow procesa, kojim se određuje tok pripreme servisa, od kreiranja virtuelnih servera pa sve do podešavanja unutar samih servisa koji su predmet instalacije.

Za instalaciju SAP servisa korišćenjem Ansible Tower alata potrebni su:

  • instaliran Red Hat Ansible Tower servis sa Automation Platform licencom;
  • Red Hat Ansible Tower korisnički nalog sa administratorskim privilegijama, kako bi imao prava da menja Tower inventar i projekte, kao i dozvola za pravljenje Tower templejta i kredencijala;
  • SSH konekcija između Red Hat Ansible Tower servera i SAP sistema koji su predmet instalacije i konfiguracije.

Sam proces instalacije i pripreme servera započinjemo kreiranjem projekta, koji u suštini predstavlja skup Red Hat Ansible playbook-ova. Korišćenjem web interfejsa kreiramo novi projekat i popunjavamo konfiguracione detalje.

Naredni korak u konfiguraciji je inventar, koji treba da sadrži hostove koji su predmet konfiguracije. Hostove, odnosno virtuelne servere koji su predmet konfiguracije, treba dodati u ovu sekciju.

Automatizacijom pripreme SAP S/4 HANA platforme postiže se uniformna konfiguracija servera, ubrzavanje samog procesa njihove pripreme i kasnija jednostavna nadogradnja implementiranih servisa

Realizaciju servisa možemo podeliti na dva procesa. Prvi proces podrazumevao bi formiranje virtuelnih mašina i njihovo prilagođavanje potrebama samog projekta, dok bi drugi obuvatao specifične korake, karakteristične za implementaciju S/4 HANA platforme.

Kao primer za prvi proces možemo uzeti pripremu virtuelnih servera za potrebe SAP S/4 HANA instalacije na vSphere platformi i njihovo prilagođavanje. VMware vSphere platforma je uobičajena za realizaciju S/4 HANA servisa, i u virtuelnom okruženju i u on-premises okruženjima. U slučaju vSphere platforme, database i aplikativni serveri su realizovani kao virtuelne mašine, koje se pripremaju korišćenjem templejta na nivou vSphere platforme i taskova za automatizaciju, kojom se vrši priprema i prilagođenje virtuelnih servera.

Drugi proces podrazumeva specifične korake: konfiguraciju virtuelnih servera za potrebe S/4 HANA platforme i instalaciju database i aplikativnih komponenata korišćenjem unapred definisanih playbook-ova, kroz koje se varijablama mogu eksplicitno podesiti konfiguracioni parametri.

Ovakvim pristupom, odnosno automatizacijom pripreme SAP S/4 HANA platforme postižemo uniformnu konfiguraciju servera koji su deo SAP okruženja, ubrzavanje samog procesa pripreme servera i kasniju jednostavnu nadogradnju servisa koji su predmet implementacije.

Aleksandar Pavlović, Coming

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...