Partnerstvo za budućnost

Dragana-Plavsic

U saradnji sa kompanijom COMING, Wiener Städtische osiguranje je među  prvima u sektoru osiguranja i finansija implementiralo Red Hat Open Shift  platformu. O ovoj saradnji, efektima realizovanog rešenja i širem uticaju  digitalizacije na sektor osiguranja razgovarali smo sa Draganom Plavšić,  članicom Izvršnog odbora Wiener Städtische osiguranja a.d.o. Beograd.


Kako digitalizacija utiče na procese u sektoru osiguranja i koje su najveće prednosti koje ste primetili sa uvođenjem digitalnih tehnologija?

Dragana Plavšić: Wiener Städtische osiguranje je deo sektora osiguranja u kome se, prvenstveno, pružaju usluge osiguranja imovine i lica. Povećana količina informacija, uvođenje savremenih tehnologija i brži način života nameću osiguravajućim kompanijama nove oblike poslovanja i istovremeno doprinose da naši klijenti postaju sve zahtevniji u procesu izbora usluga i načina kojima će jednostavnije doći do kvalitetnih usluga i proizvoda osiguranja. Takođe, poslednjih nekoliko godina konkurencija unutar sektora osiguranja bazirana je, između ostalog, i na inovativnim proizvodima i uslugama, a posebno digitalnim tehnologijama, koje su donele višestruke koristi zaposlenima, klijentima, poslovnim partnerima i drugim stejkholderima.

U skladu sa procesom digitalne transformacije, Wiener Städtische osiguranje je strateški definisalo načela, principe i ciljeve koji su relevantni za savremeno efikasno poslovanje, kvalitetno pružanje usluga, povećanje konkurentskih prednosti usluga i proizvoda osiguranja i konstantno poboljšanje korisničkog iskustva.

Kontinuirano integrisanje digitalnih tehnologija u poslovne procese našeg Društva transformiše modele poslovanja kompanije i donosi brojne prednosti:

  • Informacije su, pre svega, klijentima lako dostupne preko različitih aplikacija, na raznim uređajima;
  • Isporuka jednostavnih proizvoda i usluga osiguranja u kratkom vremenskom periodu doprinosi značajnoj konkurentskoj prednosti;
  • Povećanje nivoa zadovoljstva klijenata, zahvaljujući razvoju digitalnih usluga i brzom odgovoru na njihove zahteve, putem upotrebe digitalnih alata i aplikacija;
  • Povećanje efikasnosti – digitali zacija, po pravilu, eliminiše uska grla u poslovanju, i to zamenom zastarelih procesa automatizovanim, čime se pre vashodno štede vreme i resursi;
  • Podsticanje inovativnosti i drugači jeg razmišljanja, kao i fleksibilno poslo vanje, otvaraju prostor za nove poslovne mogućnosti, kreiranje novih proizvoda i usluga i povećanje produktivnosti;
  • Jačanje tržišne pozicije i povećanje profita.

Kako se Wiener Städtische osiguranje nosi sa izazovima sigurnosti podataka i privatnosti klijenata u eri sveprisutne digitalizacije?

Dragana Plavšić: U ovom segmentu, kao odgovor na pitanje, želim posebno da istaknem da je kod samog procesa digitalizacije, tj. sprovođenja digitalne transformacije, vrlo pažljivo rađena procena rizika i proveravana usaglašenost sa svim zakonskim regulativama, posebno u segmentu poštovanja zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. Pored toga, pre bilo kog segmenta integrisanja digitalizacije u poslovne procese, prethodi sprovođenje adekvatne implementacije svih IT bezbednosnih zahteva, uz poštovanje zakonskih odredbi iz ovog dela i uključivanje „najboljeg iz prakse“. Drugim rečima, implementiramo najsavremenija IT bezbednosna rešenja.

Digitalizacija, po pravilu, eliminiše uska grla u poslovanju, i to zamenom zastarelih procesa automatizovanim, čime se prevashodno štede vreme i resursi

Kako vaša IT služba sarađuje sa drugim odeljenjima unutar Wiener Städtische osiguranja, kako bi implementirala digitalne tehnologije i inicirala transformaciju poslovanja?

Dragana Plavšić: S obzirom da većina aktivnosti u domenu digitalizacije, tj. digitalne transformacije, podrazumeva uključivanje i rad sa informacionim tehnologijama, susret i komunikacija „dva sveta“, tj. predstavnika tradicionalnih poslova osiguranja i zaposlenih u IT sektoru kompanije, bio je izazovan. Bilo je neophodno usaglasiti poslovne zahteve, odrediti prioritete i naći „zajednički jezik“ između poslovnih zahteva i IT sektora koji sve to treba da implementira.

U svakom slučaju, kako bi se prevazišle prepreke na putu i proces digitalizacije realizovao na transparentan način, IT sektor Wiener Städtische osiguranja je u potpunosti sinhronizovao svoje aktivnosti sa poslovnim ciljevima, planovima i prioritetima Društva.
U skladu sa tim, svi IT planovi, posebno u segmentu digitalizacije, usklađeni su između IT sektora, predstavnika poslovne linije i projektnih menadžera, što sasvim sigurno doprinosi uspešnoj realizaciji procesa digitalne transformacije.

Podsticanje inovativnosti i drugačijeg razmišljanja, kao i fleksibilno poslovanje, otvaraju prostor za nove poslovne mogućnosti, kreiranje novih proizvoda i usluga i povećanje produktivnosti

Možete li podeliti primeruspešnog projekta ili inicijative u kojima je IT igrao ključnu ulogu u poboljšanju usluga ili proizvoda Wiener Städtische osiguranja?

Dragana Plavšić: IT sektor Wiener Städtische osiguranja odigrao je ključnu ulogu u projektu digitalne transformacije, sa ciljem da brže reaguje na tržišne promene i poboljša integraciju sa partnerima na API-jima i kroz implementaciju Red Hat Open Shift platforme. Društvo je postojeću arhitekturu zamenilo fleksibilnim pristupom, zasnovanim na mikroservisima i kontejnerima koji funkcionišu preko Red Hat platforme. Ovim je obezbeđena i bolja integracija sa rastućim partnerskim ekosistemom, kao i stvaranje privlačnog digitalnog iskustva za korisnike osiguranja.

Koji projekat na kom ste radili zajedno sa COMING timom biste posebno istakli i možete li nam ukratko opisati ovu saradnju?

Dragana Plavšić: Zaista nema dileme, jer to je sasvim sigurno već spomenuti projekat implementacije Red Hat Open Shift platforme, na kojem smo radili zajedno sa COMING timom. Među prvima u sektoru osiguranja, a verujem i u celokupnom sektoru finansija, Wiener Städtische osiguranje je u praksi implementiralo platformu koja je, sasvim sigurno, naše poslovanje učinila bržim i pouzdanijim, tokom isporuke naših usluga i proizvoda, posebno u segmentu povezivanja sa partnerima, uz istovremeno održavanje bezbednosti našeg informacionog sistema i podataka na visokom nivou.

Celokupan pristup, atmosfera u timovima COMING-a i Wiener Städtische osiguranja koji su radili na implementaciji Red Hat platforme, mogu se okarakterisati kao „partnerstvo za budućnost“.
Milena Vujičić, COMING

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...