REŠENJE ZA OTKUP I KOMPENZACIJU ŽITARICA

Kompanije koje delatnost zasnivaju na žitaricama kao osnovnoj sirovini susreću se sa velikim izazovima u procesu otkupa i kompenzacije. Izazovi potiču iz specifične prirode ovog procesa, a ogledaju se kroz probleme pri prikupljanju i obradi podataka, kreiranju izveštaja i generalno upravljanju procesom.

Jedan učesnik u procesu je poljoprivrednik, koji može biti u ulozi kupca (kupuje repromaterijal), dobavljača (prodaje žitaricu) ili u ulozi i kupca i dobavljača prema kompaniji. Drugi učesnik je kompanija koja nabavlja sirovinu otkupom ili kompenzacijom. Osnovni oblik ovog procesa je jednostavan. Kompanija daje poljoprivrednicima repromaterijal (seme, đubrivo), a kada žitarice sazru, poljoprivrednik ih prodaje, sirovina postaje vlasništvo kompanije i ulazi u proizvodnju. Drugačije se ovako sproveden proces zove još i isporuka sa zatvaranjem uplate kupca.

Međutim, poljoprivrednici nikada ne mogu znati sa sigurnošću kakva će godina biti, pa se u procesu nabavke, pored klasičnog otkupa, javlja i kompenzacija. Poljoprivrednik može određenu količinu jedne žitarice zameniti određenom količinom druge žitarice, u skladu sa normativima za kompenzaciju koji direktno slede iz cena žitarica za tu godinu. Takođe, poljoprivrednik pri kupovini repromaterijala može svoju finansijsku obavezu, uz dogovor, da izmiri odmah ili kasnije. Ovako izvršen proces može se objasniti i kao isporuka sa zatvaranjem kroz paritet, odnosno robnu razmenu. Rešenje o kojem govorimo omogućava čak i praćenje preko zaduženja u valutnoj klauzuli, npr. evru ili drugoj valuti.

Otkup karakteriše i operacija merenja količine žitarica koja ulazi u silos. Za tu svrhu u upotrebi su posebne vage koje mere težinu vozila pre i posle istovara, gde je razlika u težini neto težina žitarice. Kod skladištenja žitarica javlja se još jedna specifičnost: u silosu se nalazi žitarica koja ne pripada vlasniku silosa, knjiži se vanbilansno, a kada dođe vreme otkupa žitarica, troškovi čuvanja istih takođe se računaju. Naravno, proces kao takav direktno utiče i na knjigovodstvo: žitarice postaju vlasništvo kompanije tek u trenutku kada kompanija plati za njih. Tada prelaze na račun sirovine i kompanija ih može koristiti u proizvodnji.

Dakle, prethodno opisan proces svakako je specifičan i poznat je jedino vlasnicima i korisnicima silosa. Kompanije koje karakteriše rast i razvoj snalaze se na razne načine kako bi proces učinile efikasnim uz najniže troškove. Poslednjih godina na raspolaganju su i softverska rešenja napravljena za ovu potrebu. Međutim, činjenica je da kompanije koriste više različitih softvera kako bi pokrile čitav proces, tako da se susreću sa gubicima zbog njihove međusobne neusaglašenosti, ali i zbog potrebe usaglašavanja sa ostalim poslovnim procesima sa kojima nisu integrisani.

Česta je pojava da softver ove vrste nije integrisan sa proizvodnjom, pa kompanije, i pored ulaganja u modernizaciju, izvesne operacije i dalje rade uz pomoć „štapa i kanapa“. Da stvar bude teža, prijemna mesta za otkup i kompenzaciju su stanice međusobno udaljene jedna od druge, uglavnom u ruralnim područjima i daleko od središta kompanije, gde su pravovremene informacije osnov odlučivanja i uspešnog poslovanja.

Kompanija COMING uspela je da integriše ovako složen proces u osnovne module Microsoft Dynamics NAV‑a, pa sada kompanije na raspolaganju imaju rešenje koje pokriva sve poslovne procese – od nabavke, preko proizvodnje, do distribucije i prodaje. Ovo rešenje donelo je potpunu automatizaciju procesa otkupa i kompenzacije i danas se, na primer, samim otkupom automatski završavaju i sledeće poslovne promene: stavljanje na stanje robe raspoložive za prodaju ili proizvodnju, smanjenje lagera tuđe robe, knjiženje i zatvaranje kompenzacije itd. Ovaj sistem rada omogućuje menadžerima kompanije da u svakom momentu dobiju ažurne izveštaje o:

  • količini robe isporučene poljoprivredniku,
  • količini preostale isporučene robe za sravnjenje,
  • vrednosti za koju se može izvršiti kompenzacija sa poljoprivrednikom,
  • dugovanjima prema poljoprivredniku,
  • vrednosti i količini preostale robe za otkup i sl.

Bitno je pomenuti još i to da je implementacija ovog sistema preko cloud tehnologije omogućila da se sve lokacije otkupnih mesta povežu preko interneta, tako da menadžment kompanije ima konstantan i sveobuhvatan uvid u sve poslovne procese na svim lokacijama. Posebnu pogodnost donosi činjenica da je kroz cloud tehnologiju omogućeno otvaranje dodatnih otkupnih mesta samo na dva‑tri meseca, uz plaćanje licence samo za dva‑tri meseca, nakon čega je moguć povratak na stvarno stanje – povećanje ili smanjenje broja licenci, sa znatno manjim troškovima.

Ovaj proces karakterističan je za kompanije vlasnike silosa, a veći njegov deo je zakonom regulisan. Svedoci smo brzih promena zakona, a ukoliko vodite firmu – vrlo dobro znate koliko promene zakona mogu da utiču na saistem. Kompanije moraju pronaći način da opstanu i ostvaruju profit na tržištu. Sistemi i rešenja koji su u stanju da se trenutno prilagode promenama, ili ih čak okrenu u svoju korist – to su sistemi koji će opstati. Zato je važno da svaka investicija u biznis bude usaglašena sa dugoročnim efektima poslovanja, a svaki novi partner spreman da se nosi sa promenama koje dolaze.

0 %s Comments

Prosledi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Najnoviji

Novi-NetApp-proizvodi

Novi NetApp proizvodi

Da li su vam već poznati novi NetApp sistemi C-serije, sa QLC Flash tipom ...
Veštačka-inteligencija-u-našim-rukama

Veštačka inteligencija u

Broj oblasti u kojima se eksperimentiše sa različitim dostignućima veštačke ...
Azure-Active-Directory--postaje-Entra-ID

Azure Active Directory

Azure Active Directory je sada Entra ID. I premda većina korisnika ovu promenu ...
Transformacija-tehničkog-duga--pomoću-DevOps-tehnologija

Transformacija tehničkog duga

Najveću opasnost za organizacije ne predstavlja samo postojanje tehničkog duga, ...